На 11 декември 2016 г. в гр. Пловдив, „Гранд Хотел Пловдив” се проведе общо годишно отчетно-изборно събрание на Българско онкологично сестринско дружество (БОСД) при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане отчета за дейността на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско онкологично сестринско дружество“ и освобождаването му от отговорност, поради изтичане на мандата;
  2. Обсъждане и приемане на промени в Устава на сдружение с нестопанска цел „Българско онкологично сестринско дружество“;
  3. Избор на Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско онкологично сестринско дружество“;
  4. Обсъждане и приемане на проекто-бюджет 2017 г.

Беше направен избор на нов управителен съвет, съгласно устава (вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел с решение на СГС Фирмено отделение – №3 от 16.12.2013 г.)

Управителен съвет

Елена Филипова Христова-Палавранова СБАЛО-ЕАД – председател

Членове:

Петя Венциславова Найденова СБАЛО-ЕАД – зам. председател
Анета Кирилова Алексиева СБАЛО-ЕАД – секретар
Красимира Делчева Иванова СБАЛО-ЕАД
Изабела Парашкевова Георгиева – УМБАЛ “Д-р Г. Странски” – Плевен
Каролина Илиева Костова, КОЦ – Враца
Нина Иванова Стефанова – СБАЛОЗ “М. Марково”

Цели
Дружеството е създадено и осъществява дейност за постигане на следните обществено значими цели:
Да работи в посока за утвърждаване ролята и престижа на специалистите по здравни грижи, работещи в онкологичната сфера в следните аспекти: професионален, морално-етичен и хуманен.
Развитие на научните интереси и подобряване на знанията и практическите умения по онкология на специалистите по здравни грижи.
Да установи и развива отношения на сътрудничество с национални правителствени и неправителствени организации, институции и международни организации.
Да дава предложения и да съдейства за утвърждаването на медицинските стандарти по онкология, касаещи специфичните здравни грижи.
Да участва активно и подпомага превенцията на онкологичните заболявания.
Комуникации
Насърчаването на чувството за общност между онкологичните сестри в България е основна цел на работата на БОСД и комуникацията заема централно място в този процес. Чрез ефективната комуникация ние ще гарантираме достъп на онкологичните сестри до съответната информация и подкрепа, както и ще им се даде възможност да споделят своите проблеми и постижения. В резултат БОСД ще насърчава съвместна работа с членовете си и привърженици в полза на всички.

Предмет на дейност на сдружението
Съдействие при набирането и разпространяването на информация за причините за възникване на онкологичните заболявания;Участие и провеждане на проучвания и научни изследвания в областта на онкологията;Участие в национални и международни противоракови програми;Подпомагане и съвместни дейности с правителствени и неправителствени организации, работещи по проблеми на организацията на здравеопазването в областта на онкологията.

Визия
Да вървим напред заедно за реализиране потенциала на онкологичните медицински сестри в България

Мисия
Мисията на БОСД е промоция на по-здравословно бъдеще за онкологично болните пациенти, като се гарантира, че те ще се ползват от грижите на добре образовани, проницателни и опитни медицински сестри.

Осъзнавайки потенциала си БОСД дава огромен потенциал от възможности за осигуряване на членовете да развият техния пълен потенциал като добре образовани и проницателни онкологични сестри. БОСД насърчава споделянето на добри практики и признава многообразието и обхвата на ролята на онкологичните сестри.

Стратегия
Силата на БОСД идва от неговото сътрудничество с различни мултидисциплинарни и пациентски организации, с които колаборира за оптимизиране на сестринският принос към онкологично болните в България – цел, която може да бъде постигната само с ефективна комуникация между онкологичните сестри.

Визия

Да вървим напред заедно за реализиране потенциала на онкологичните медицински сестри в България

Мисия

Мисията на БОСД е промоция на по-здравословно бъдеще за онкологично болните пациенти, като се гарантира, че те ще се ползват от грижите на добре образовани, проницателни и опитни медицински сестри.

Комуникации

Насърчаването на чувството за общност между онкологичните сестри в България е основна цел на работата на БОСД и комуникацията заема централно място в този процес. Чрез ефективната комуникация ние ще гарантираме достъп на онкологичните сестри до съответната информация и покдкрепа, както и ще им се даде възможност да споделят своите проблеми и постижения. В резултат БОСД ще насърчава съвместна работа с членовете си и привърженици в полза на всички.

Осъзнавайки потенциала си

БОСД дава огромен потенциал от възможности за осигуряване на членовете да развият техния пълен потенциал като добре образовани и проницателни онкологични сестри. БОСД насърчава споделянето на добри практики и признава многообразието и обхвата на ролята на онкологичните сестри.