„БЪЛГАРСКО ОНКОЛОГИЧНО СЕСТРИНСКО ДРУЖЕСТВО”
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 18.11.2004г. и актуализиран на общо събрание, състояло се на 24.06.2010г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението с нестопанска цел „Българско онкологично сестринско дружество” е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКО ОНКОЛОГИЧНО СЕСТРИНСКО ДРУЖЕСТВО”

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на сдружението е: гр. София, район „Студентски”, а адресът на неговото управление е : ул. „Пловдивско поле” №6, ет.2.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условия.

Основни цели на сдружението

Чл. 5. Основни цели на сдружението са:

Да утвърждава ролята и престижа на специалистите по здравни грижи,
работещи в онкологичната сфера в следните аспекти: професионален, морално-етичен и хуманен;

Да установи и развива отношения на сътрудничество с национални
правителствени и неправителствени организации и международни организации и институции;

Да съдейства за усъвършенстването на медицинските стандарти в
онкологията, касаещи специалистите по здравни грижи;

Да съдейства за развитието на научните интереси и подобрява знанията и
практическите умения по онкология на специалистите по здравни грижи;

Да популяризира постиженията на онкологията сред населението и
подпомага превенцията на онкологичните заболявания.

Средства за постигане целите на сдружението

Чл.6. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

Посредством печатни издания, електронни носители и електронни медии да
популяризира достиженията в областта на онкологията сред здравната общественост и населението;

Предлагане на правителствените органи и организации на пътища и средства
за усъвършенстване на нормативната уредба в областта на здравните грижи по онкология;

Осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество със сродни
организации в страната и чужбина.

Определяне на дейността

Чл. 7. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за: профилактиката на онкологичните заболявания, организацията на здравните грижи за онкологично болните, борбата с болката и подобряване на качеството на живот на пациенти с онкологични заболявания.

Предмет на дейност

Чл. 8. Предметът на дейност на сдружението е: съдействие при набирането и разпространяването на информация за причините за възникване на онкологичните заболявания; участие и провеждане на проучвания и научни изследвания в областта на онкологията; участие в национални и международни противоракови програми; подпомагане и съвместни дейности с правителствени и неправетилствени организации, работещи по проблеми на организацията на здравеопазването в областта на онкологията.

ІІ. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко физическо и юридическо

лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:

да учавствува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
да бъде избиран в органите на управление на сдружението;
да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на
управление;
да бъде информиран за дейността на сдружението;
да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността
му, съгласно разпоредбите на този Устав;

Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен:

да внася членския си внос на всеки шест месеца;
да спазва Устава на сдружението и да изпълнява решенията на ръководните
органи на сдружението;
да учавствува в дейността на сдружението и да работи за постигане на
неговите цели;
да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на
неговия обществен авторитет;

Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет..

Придобиване на членство

Чл. 13. (1) Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата на следващото заседание на Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителнинте си органи за членство в сдружението.

Прекратяване на членство

Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на
сдружението;
със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
с изключване;
с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и
системно неучастие в дейността на сдружението.

(2) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството си.

(3) Предложението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване се взема от Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Общото събрание, когато член на сдружението:

1. не е внесъл пет последователни вноски членски внос;

2. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от пет последователни заседания на Общото събрание;

(5) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 15. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението

Чл. 15. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанска дейност, предвидена в настоящия устав, дарения и спонсорство.

Имуществени вноски на членовете

Чл. 16. (1) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начин на внасянето им.

(2) Всички членове на сдружението дължат месечен членски внос в размер на 1 (един) лев, който се заплаща на шест месеца. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ шестмесечния период, за който се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва в размер на пет лева годишно.

(3) Новите членове дължат встъпителен членски внос в размер на един лев еднократно и международен членски внос в размер на два лева годишно.

(4) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.

Стопанска дейност

Чл. 17. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

издателска – в областта на подобряване и усъвършенстването на здравните
грижи;
организация и провеждане на курсове за обучение и повишаване на
квалификацията на специалистите по здравни грижи, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда,
определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползува приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

(5) Сдружението не разпределя печалба.

Покриване на загуби

Чл. 18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство от 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

ІV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 19. (1) Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

(2) Върховен орган на сдружението е Общото събрание, а негов управителен орган е Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 20. В Общото събрание учавствуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението учавствуват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

Чл. 21. (1) Членовете – юридически лица се представляват в общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на
сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си
трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание:

изменя и допълва Устава на сдружението;
приема други вътрешни актове;
преобразува и прекратява сдружението;
приема, освобождава и изключва членове;
избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
назначава и освобождава регистрирани одитори;
одобрява годишния финансов отчет;
назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай
на несъстоятелност;
взема решение за откриване и закриване на клонове;
взема решение за участие в други организации;
приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
приема бюджета на сдружението;
взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
приема отчета за дейността на Управителния съвет;
отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и
Устава на сдружението;
освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се

свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, изпратена до членовете на сдружението по телефон, факс или електронна поща и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и в сградите, където има повече от десет членове.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от разпространение на поканата до откриването на Общото
събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 26. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 27. Общото събрание може да заседава, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Право на глас

Чл. 28. Всички членове имат право на един глас.

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 22 , т. 1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 30. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Протокол

Чл. 31. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласове. Протоколът с прикрепените към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завеждат в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Контрол

Чл. 32. Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или несъответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Управителен съвет

Чл. 33. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от Председателя на УС.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години.

(3) Управителният съвет е в състав от седем до единадесет члена, които са членове на сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета, то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Първият Управителен съвет, определен в учредителен протокол в състав от единадесет члена, е с мандат три години.

(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(7) След изтичане на определените мандати същите се считат автоматично удължени до избирането на нови органи на управление.

Чл. 34. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

имат постоянно местоживеене в страната;

притежават подходяща професионална квалификация и опит;

не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ

характер.

Правомощия

Чл. 35. Управителният съвет:

осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;
обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от
компетентността на Общото събрание.

Права и задължения

Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.

Заседания

Чл. 37. (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(2) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в чл. 35, ал. 2 и 5 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(4) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(5) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1. съществена промяна на дейността на сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 38. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 39. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет

Чл. 40. (1) Управителният съвет избира от своя състав председател, зам. Председател, секретар и касиер.

(2) Председателят на Управителния съвет ръководи цялостната дейност на Съвета.

(3) Председателят на Управителния съвет представлява сдружението пред всички държавни органи и институции в Р.България и пред трети лица.

(4) Зам. Председателят и секретарят подпомагат председателя при осъществяване на дейността му, регламентирана в чл. 38 и чл. 40 от настоящия Устав.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване и ежегоден контрол

Чл. 41. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.