ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО ОНКОЛОГИЧНО СЕСТРИНСКО ДРУЖЕСТВО“ – гр. София,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.23, ал.3 от Устава на сдружението, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на 11.12.2016 г. в 09.00 ч. в гр. Пловдив, „Гранд Хотел Пловдив” ул.”Златю Бояджиев” № 2, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане отчета за дейността (2014-2016 г.) на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско онкологично сестринско дружество“ и освобождаването му от отговорност, поради изтичане на мандата;
  2. Обсъждане и приемане на промени в Устава на сдружение с нестопанска цел „Българско онкологично сестринско дружество“;
  3. Избор на Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско онкологично сестринско дружество“;
  4. Обсъждане и приемане на проекто-бюджет 2017 г.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.27 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Пълномощно при невъзможност за присъствие изтеглете от тук.