Чл. 13. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Председателя на Управителния съвет на сдружението, който внася молбата за разглеждане на следващото му заседание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

(3) Предложението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(4) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Управителния съвет, когато член на сдружението:

  1. не е внесъл шест последователни вноски членски внос;
  2. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от три последователни заседания на Общото събрание;

(5) Горните обстоятелства се констатират от Председателя на Управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на Управителния съвет и ги отразява в документацията на сдружението.

Чл. 16.

(2) Всички членове на сдружението дължат месечен членски внос в размер на 0,5% от минималната работна заплата за страната, който се заплаща на шест месеца и международен членски внос в размер на два лева годишно, който ще се заплаща веднъж годишно. Срокът за внасянето на членския внос е до 15-то число на месеца, следващ шестмесечния период, за който се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва в размер на пет лева годишно.

(4) По решение на Управителния съвет на сдружението могат да се правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Управителният съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на Управителния съвет.

Чл. 21.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в конкретното заседание на Общото събрание на сдружението.

(4) Упълномощените членове нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Упълномощените могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

Чл. 22. Общото събрание:

– изменя и допълва Устава на сдружението;

– приема други вътрешни актове;

– преобразува и прекратява сдружението;

– избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

– назначава и освобождава регистрирани одитори;

– одобрява годишния финансов отчет;

– назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

– взема решение за откриване и закриване на клонове;

– приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

– приема бюджета на сдружението;

– взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

– приема отчета за дейността на Управителния съвет;

– отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

– освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Чл. 33.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от пет години.

Чл. 35. Управителният съвет:

– осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

– определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;

– подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

– подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

– осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;

– приема, освобождава и изключва членове;

– взема решение за участие в други организации;

– обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Чл. 41. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на счетоводител, определен от Управителния съвет.